На головну
Збірник «Аспекти історичного музикознавства»
ISSN 2519-4143
Процес рецензування

Після подання авторами редактор перевіряє матеріали на відповідність правилам та профілю журналу, а також на наявність неправомірних запозичень. У випадку невідповідності статті вимогам вона відхиляється.
Статті публікуються після отримання позитивних відгуків від двох рецензентів, призначених редакцією. До рецензування залучаються члени редколегії збірника Аспекти історичного музикознавства – фахівці з тематики, до якої належить подання, а також запрошуються сторонні дослідники, коло інтересів яких співпадає з темою роботи. Рецензенти оцінюють статтю з точки зору оригінальності результатів, адекватності методів і відповідності аналізу висновкам та приймають рішення щодо прийняття статті без змін,  після усунення зауважень або відхилення. Редколегія забезпечує подвійне сліпе рецензування (авторам невідома інформація про рецензентів, рецензентам невідомі автори).
Редактор вивчає рецензовані матеріали, вносить коментарі, приймає рішення щодо публікації. Термін проходження процесу рецензування складає один місяць. Після отримання авторами статей рецензій їм надається два тижні на усунення зауважень рецензентів та редакції.

Мета рецензування – підвищення якості наукових публікація, забезпечення узгодження і дотримання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, в якій виконувалась дослідження. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів, здійснюється незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).

Рецензування рукописів конфіденційне. Представляючи рукопис на рецензію, автори довіряють редакторам результати своєї наукової роботи і творчих зусиль, від яких можуть залежати їхня репутація та кар'єра. Розголошення конфіденційних деталей рецензування рукопису порушує права автора. Редактори не повідомляють інформацію, що стосується рукопису (включаючи відомості про її отримання, зміст, процес рецензування, критичні зауваження рецензентів і остаточне рішення), нікому, крім самих авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливо тільки в разі заяви про недостовірність або фальсифікації матеріалів, у всіх інших випадках її збереження обов'язково.

Процедура процесу рецензування
1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам політики журналу і правилам підготовки статей до видання. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не реєструються і не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляються їх автори. Стаття реєструється відповідальним секретарем в журналі реєстрації статей із зазначенням дати надходження, назви, П.І.Б. автора/ів, місця роботи автора/ів. Статті присвоюється індивідуальний реєстраційний номер.
2. Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення, що показує рівень унікальності, джерела і частку збігу тексту («Unicheck»).
3. Відповідальний секретар проводить попередню оцінку статей, що надійшли до редакції, відповідність їх змісту профілю і тематиці журналу, направляє для рецензування членам редколегії, науковим редакторам розділів, фахівцям з досліджуваних проблем.
4. Всі рукописи, що надходять до редакційної колегії спрямовуються за профілем дослідження двом рецензентам. Призначає рецензентів Головний редактор журналу. За рішенням Головного редактора журналу (при певних обставинах) призначення рецензентів може бути доручено члену редакційної колегії. В окремих випадках питання вибору рецензентів вирішується на засіданні редакційної колегії.
5. Для проведення рецензування статей, рецензентами можуть бути як члени редакційної колегії наукового журналу, так і висококваліфіковані фахівці із інших ЗВО України, які мають глибокі професійні знання і досвід роботи за конкретними науковими напрямками (а саме, музичне і театральне мистецтво), як правило доктора наук, професора.
6. Після отримання статті на розгляд (протягом 4 діб) рецензент оцінює можливість рецензування матеріалів, виходячи з відповідності власної кваліфікації напрямку досліджень автора та відсутності будь-якого конфлікту інтересів. У разі наявності будь-яких конкуруючих інтересів рецензент може відмовитися від рецензування і проінформувати про це редакційну колегію. Остання повинна вирішити питання про призначення іншого рецензента.
7. Рецензент, як правило, протягом 14 діб робить висновок про можливість друку статті. Терміни рецензування можуть у кожному окремому випадку змінюватися з урахуванням створення умов для максимально об'єктивної оцінки якості наданих матеріалів, але не повинні перевищувати одного календарного місяця.
8. Рецензування проводиться конфіденційно за принципом double - blind рецензування (подвійне «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором і рецензентами здійснює відповідальний секретар видання через особистий кабінет рецензента. На прохання рецензента і за погодженням з робочою групою редакційної колегії взаємодія автора і рецензента може відбуватися у відкритому режимі (таке рішення приймається тільки в тому випадку, якщо відкритість взаємодії дозволить поліпшити стиль і логіку викладу матеріалу дослідження).
9. Після остаточного аналізу статті, рецензент заповнює стандартну форму (Бланк рецензії), що містить підсумкові рекомендації. Редакція по електронній пошті відсилає автору результати рецензування.
10. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних корективів, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати, а саме:

  • чи відповідає зміст статті заявленій в назві теми;
  • чи є і, якщо так, то в чому полягає наукова новизна (оригінальність) матеріалу;
  • яке співвідношення рецензованого матеріалу з наявною літературою та сучасними дослідженнями з відповідної проблематики (враховані, використані, запозичені, скомпільовані тощо);
  • чи є ознаки неправомірного запозичення чи інші форми порушення автором наукової етики при написанні матеріалу;
  • чи є і, якщо так, то в чому полягає практична значущість матеріалу;
  • чи ясно викладається матеріал – чи відповідає матеріал загальним і спеціальним вимогам до структури публікації, мови і стилю викладу, використовуваної термінології, наочності таблиць, діаграм, малюнків і формул, правильності оформлення виносок, коректності бібліографії тощо;
  • чи представляє рецензованої матеріал інтерес для читача журналу (якщо так, то який).

До переробленої статті автор додає листа, що містить відповіді на всі зауваження і пояснює всі зміни, які були зроблені в статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення і підготовки мотивованого висновку про можливість опублікування. Датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) про доцільність і можливість опублікування статті.
11. У разі неузгодженості з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. В такому випадку стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може надіслати статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі нездатності або небажання автора врахувати побажання і зауваження рецензентів. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту з обов'язковим дотриманням принципів double - blind рецензування.
12. Остаточне рішення про можливість і доцільність публікації приймається Головним редактором (або, за його дорученням – членом редакційної колегії), а при необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому. Після прийняття рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар повідомляє про це автору і вказує очікуваний термін публікації.
13. У разі отримання позитивного рішення про можливість опублікування, стаття надходить до редакційного портфелю журналу для її опублікування в порядку черги та актуальності (в окремих випадках, за рішенням Головного редактора, стаття може бути опублікована позачергово, в найближчому номері журналу).
14. Остаточне рішення про склад друкованих статей фіксується протоколом засідання вченої ради ХНУМ імені І. П. Котляревського, про що робиться відповідна відмітка на другій сторінці обкладинки журналу.
15. Затверджена до публікації стаття надається технічному редактору. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, які не впливають на зміст статті, вносяться технічним редактором без узгодження з автором. При необхідності або за бажанням автора рукописи у вигляді макету статті повертаються автору на узгодження.
16. Відповідальність за порушення авторських прав і недотримання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів та даних, обґрунтованість зроблених висновків, рекомендацій і науково-практичний рівень статті покладається на автора і рецензента.

Права і обов'язки автора:
Автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитися з текстом рецензії, особливо якщо він не згоден з висновками рецензента.
У разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. Стаття може бути спрямована на повторне рецензування або на узгодження в редакційну колегію.
Статті, спрямовані авторам для виправлення, повинні бути повернені до редакції не пізніше ніж через 2 тижні після отримання. Якщо стаття повертається в більш пізній термін, відповідно, змінюється і дата її надходження до друку.
Автор повідомляється відповідальним секретарем про терміни друку статті протягом не більше одного місяця з дня отримання позитивного висновку щодо опублікування статті.

Права і обов'язки рецензента:
Рецензенти надають письмову рецензію на рукопис, в кінці якої на основі аналізу готовності матеріалу дається висновок про можливість опублікування статті.
Якщо рецензент рекомендує статтю до опублікування після доопрацювання з урахуванням зауважень або не рекомендує статтю до опублікування – в рецензії повинні бути вказані причини такого рішення.
Рецензент повинен розглянути надіслану статтю в термін, узгоджений з відповідальним секретарем, і відправити в редакцію (по електронній пошті) мотивовану відмову від рецензування або рецензію.
Рецензенти оцінюють теоретико - методологічний рівень статті, її практичну цінність і наукову значущість. Крім того, рецензентами визначається відповідність статті принципам етики в наукових публікаціях і даються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.
Рецензенти повідомляються про те, що надіслані їм рукописи є інтелектуальною власністю авторів і відносяться до тих відомостей, які не підлягають розголошенню.
Рецензентам забороняється копіювання наданої на рецензування статті або використання відомостей про зміст статті до її публікації.
Рецензування відбувається на основі конфіденційності, коли інформація про статті (терміни отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження рецензентів і остаточне рішення щодо опублікування) не повідомляється нікому окрім авторів та рецензентів. Порушення цієї вимоги можливо лише в разі наявності ознак або заяви про недостовірність або фальсифікації матеріалів статті.

 

 
© 2017-2024 "Аспекти історичного музикознавства".  Усі права заахищені.